Privacyverklaring

Prinses Harte vzw vindt uw privacy belangrijk. Daarom kan je hieronder lezen hou jouw gegevens gebruikt en beschermd worden.

Bescherming van persoonsgegevens

Uw vertrouwen in Prinses Harte VZW is van primordiaal belang (hierna genoemd “Prinses Harte VZW”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacyverklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op

(i) onze website https://www.prinsesharte.be/ (hierna genoemd de “Website”) en

(ii) alle (commerciële) relaties tussen Prinses Harte VZW en haar klanten, prospecten en business partners.

Prinses Harte VZW wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met

(i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (URL) en/of

(ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. (URL)

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Prinses Harte VZW verzamelt, alsook over de wijze waarop Prinses Harte VZW deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het bezoeken van de Website van Prinses Harte VZW impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Prinses Harte VZW kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Naam

Voornaam

Adres

E-mailadres

Telefoonnummer

Ondernemingsnummer

Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)

Communicatievoorkeur

Correspondentiegegevens met en uitgaande van Prinses Harte VZW

Prinses Harte VZW verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Prinses Harte VZW, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is.

Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Prinses Harte VZW toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

Een samenwerking met Prinses Harte VZW

Bezoek van de Website

Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)

Correspondentie met en uitgaande Prinses Harte VZW

Het opvragen van een offerte

Het uitwisselen van business cards

Het uitwisselen van cadeaubonnen en/of kortingsbonnen

De door Prinses Harte VZW verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Prinses Harte VZW kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

De uitvoering van een overeenkomst met Prinses Harte VZW

Het leveren van advies

Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur

Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

Statistische doeleinden

De opmaak van een offerte

Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Delen van persoonsgegevens met derden

Prinses Harte VZW zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Prinses Harte VZW en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot verwerking van betalingen).

Indien het noodzakelijk is dat Prinses Harte VZW in dit kader uw persoonsgegevens deelt met derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Prinses Harte VZW uw persoonsgegevens deelt met:

Aan de bevoegde autoriteiten

(i) wanneer Prinses Harte VZW hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en

(ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten. In alle overige gevallen zal Prinses Harte VZW uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is

  1. door de wet of
  2. door de naleving van een andere wettelijke verplichting,

bewaart Prinses Harte VZW uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’. Gegevens van personen die gedurende een lange periode niet actief betrokken waren bij de vzw worden sowieso na drie jaar uit onze database verwijderd.

Uw privacyrechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacyrechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen via info@prinsesharte.be.

Wenst u uw gegevens in te kijken en/ of te wijzigen of verwijderen, stuur ons dan een scan van uw identiteitskaart en de nodige gegevens. Zo kan de vzw controle voeren op de echtheid van de aanvraag.

Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Prinses Harte VZW mogelijks over u beschikt;

Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);

Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen door ons te contacteren. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van Prinses Harte VZW.

Beveiliging persoonsgegevens

Prinses Harte VZW verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van

  1. ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook
  2. verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. Prinses Harte VZW zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Prinses Harte VZW, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Prinses Harte VZW in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke

  1. de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ (URL), of
  2. enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

Prinses Harte VZW is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites.

In geen geval is Prinses Harte VZW verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Prinses Harte VZW uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u zich wenden tot de Privacy Commissie.

Contacteer Prinses Harte VZW

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Prinses Harte VZW uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Via e-mail: info@prinsesharte.be

Via de post: Keizerstraat 19 – 2800 Mechelen